2670
1
شرح وظايف دفتر
بنام خدا
 
 
 
 شرح وظايف دفتر آموزش و پژوهش استانداري لرستان
 
الف -معاونت پژوهشي
 
1-نياز سنجي ، تععين و انتشار اولويت هاي پژوهشي استان
2- اجراي طرح هاي پژوهشي و نظارت بر حسن انجام آنها
3- ايجاد بانك اطلاعات پژوهشي و پژوهشگران
4- برگزاري همايش ها و سمينارهاي پژوهشي
5- گردآوري و انتشار نتايج پژوهش هاي انجام شده درسطح استان

ب - معاونت آموزشي
 
1- نيازسنجي دوره هاي آموزشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي استان
2- برگزاري دوره هاي آموزشي كاركنان
3- اجراي دوره هاي آموزشي مديران
4- برگزاري دوره هاي اختصاصي مورد نيازادارات و سازمان ها
5- برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي
6- آموزش فناوري اطلاعات و اجراي آزمون هاي مرتبط
7- اعتبارسنجي مراكز آموزش غير دولتي
 
1394/03/23
Powered by DorsaPortal